Stichting Vriendendiensten is een regionale, onafhankelijke clientgestuurde organisatie die zich inzet voor inwoners met een psychische kwetsbaarheid uit de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe, Raalte of Voorst (regio Midden-IJssel).

Missie

Het uitvoeren van verschillende activiteiten en het ontplooien van nieuwe initiatieven voor, door en samen met mensen met een psychische kwetsbaarheid om zo hun welzijn, zelfredzaamheid en het zelfstandig wonen te bevorderen. 

Visie

Met het ondersteunen, faciliteren en uitvoeren van verschillende activiteiten en initiatieven willen we bereiken dat de kwaliteit van leven van mensen met een psychische kwetsbaarheid verbetert. Door stichtingsbreed in te zetten op zelfregie en persoonlijk, maatschappelijk en functioneel herstel worden processen van stagnatie doorbroken en kunnen mensen beter functioneren: het wordt voor hen weer mogelijk om sociale en maatschappelijke burgerrollen te vervullen waardoor het effect van 'meer burger, minder client' wordt bereikt. 

Door onze jarenlange praktijkervaring in het werken met bovenstaande visie kunnen wij gerust stellen dat duurdere vormen van hulpverlening hierdoor (op termijn) minder vaak, minder intensief en soms helemaal niet meer nodig zijn.

De drie huidige kerntaken van de stichting zijn:

1. Maatjesactiviteiten 
    1-op-1 maatjes, groepsmaatjes, Vriendencafés;

2. Onafhankelijke ggz-cliëntondersteuning 
    onafhankelijke informatie en advies, (algemene) ondersteuning, vraagverheldering, waakvlamcontact;

3. Zelfregie- en herstelcentrum in Deventer en in Raalte 
    inloop, activiteiten, lotgenotengroepen, thema-avonden,  herstelcursussen, ervaringsdeskundigheid, zingeving.

Onze diensten zijn kosteloos en er is geen indicatie nodig.

Kenmerken organisatie:

  • laagdrempelig
  • onafhankelijk
  • clientgestuurd

Kernwaarden:

  • gelijkwaardigheid
  • vrijheid
  • vetrouwen
  • verantwoordelijkheid

Vriendendiensten wordt gefinancierd vanuit WMO-subsidies van de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe, Raalte en Voorst. Projecten worden ondersteund door het Oranje Fonds en de Dokter Wittenberg Stichting.

Klik hier voor jaarverslag 2020. 

Klik hier voor onze privacy verklaring.